Hamono Gift Card Balance Poland gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Thursday, April 7, 2022

Hamono Overview

Merchant website info and Hamono card balance check. https://hamono.pl
Profesjonalne noże kuchenne sklep japońskie noże do sushi i ostrzałki
Sklep oferuje oryginalne japońskie noże kuchenne, noże do sushi oraz akcesoria do ostrzenia. Duży wybór noży damasceńskich, noży ręcznie kutych do sushi, ostrzałek do noży i akcesoriów kuchennych. Wejdź i odbierz rabat na pierwsze zakupy!

Store Info

Website, contact number and gift card information for Hamono.
Official Website
Home Page
hamono.pl
Login
No Account? Create One Here
../pl/authentication?create_account=1

Social Media Page

Social media links for Hamono
Official Facebook
Official Instagram

Gift Card Details

Hamono gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
Regulamin karty podarunkowej
Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania oraz warunki korzystania z Elektronicznych Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.I. Definicje1. Wydawca – Hamono Monika Gradzik z siedzibą w Gdyni, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 67/1, 81-417 Gdynia, NIP: 5862090943, REGON: 221012213, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.2. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Hamono Monika Gradzik z siedzibą w Gdyni, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 67/1, 81-417 Gdynia, NIP: 5862090943, REGON: 221012213, dostępny pod adresem www.hamono.pl3. KP HAMONO – Elektroniczna Karta Podarunkowa www.hamono.pl generowana przez Wydawcę w formie elektronicznego bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać ciągu znaków alfanumerycznych), o określonej dacie ważności. KP HAMONO umożliwia dokonanie operacji polegającej na wymianie KP HAMONO na Towar lub Towary w Sklepie Internetowym do wartości nominału karty. KP HAMONO nie jest kartą płatniczą, ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.4. Nabywca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która nabywa od Wydawcy KP HAMONO w zamian za przekazanie środków pieniężnych.5. Użytkownik – każdy posiadacz KP HAMONO.6. Towary – dostępne produkty oferowane w sprzedaży w Sklepie Internetowym.7. Regulamin – niniejszy Regulamin KP HAMONO.II. Nabycie Elektronicznej Karty Podarunkowej www.hamono.pl1. Nabycie KP HAMONO możliwe jest na stronie internetowej www.hamono.pl.2. Zapłata za KP HAMONO może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu tradycyjnego. 3. Po dokonaniu wpłaty przez Nabywcę i zaksięgowaniu jej przez Wydawcę, Wydawca prześle KP HAMONO (w postaci ciągu znaków alfanumerycznych) na adres mailowy Nabywcy podany przy składaniu zamówienia.4. KP HAMONO zostanie wygenerowana i aktywowana po zaksięgowania na koncie Wystawcy prawidłowej wpłaty dokonanej przez Nabywcę. Brak wpłaty powoduje, iż KP HAMONO nie zostanie wygenerowana i aktywowana i nie będzie można z niej skorzystać. Użytkownik nie będzie mógł zrealizować KP HAMONO jeżeli nie zostanie ona uprzednio wygenerowana i aktywowana przez Nabywcę poprzez jej opłacenie odpowiednią kwotą odpowiadającą nominałowi KP HAMONO.5. Nie ma możliwości nabycia KP HAMONO łącznie z innymi Towarami. W koszyku mogą znajdować się tylko produkty elektroniczne, w innym przypadku nie ma możliwości przejścia do realizacji zamówienia.6. Wartość na jaką KP HAMONO umożliwia Użytkownikowi nabycie Towaru lub Towarów w Sklepie internetowym jest równa kwocie odpowiadającej wartości nominału karty.III. Zasady wykorzystania Karty Podarunkowej HAMONO1. KP HAMONO jest jednorazowa i można z niej skorzystać tylko przy jednym zamówieniu obejmującym jeden lub kilka Towarów.2. Nie ma możliwości doładowania KP HAMONO (zwiększenia jej wartości).3. Warunkiem nabycia KP HAMONO jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu internetowego.4. Skorzystanie z KP HAMONO w Sklepie Internetowym następuje przez wpisanie ciągu znaków w koszyku zakupowym w miejscu ,,Kod rabatowy lub karta podarunkowa” i kliknięcie przycisku ,,OK”.5. KP HAMONO uprawnia do wymiany karty na Towar lub Towary dostępne w Sklepie Internetowym. KP HAMONO nie można pokryć kosztów dostawy, gwarancji, oraz usług dodatkowych.6. KP HAMONO jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej wystawienia (datą wystawienia jest data zakupu KP HAMONO). po upływie którego Nabywca nie ma możliwości dokonania płatności z wykorzystaniem KP HAMONO. Data ważności Karty Podarunkowej jest każdorazowo podawana także na Karcie Podarunkowej.7. Z KP HAMONO można skorzystać podczas dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym tylko w przypadku, gdy wartość brutto nabywanego Towaru lub Towarów przekracza wartość KP HAMONO. Minimalna wartość zamówienia liczona jest na podstawie ceny Towaru lub Towarów i nie obejmuje m.in. ceny za sposób odbioru/ dostawy, rodzaju płatności czy usług dodanych. Jeśli wartość zamówienia przekracza wartość nominalną KP HAMONO, to różnicę można pokryć przy użyciu jednej z oferowanych w Sklepie Internetowym metod płatności.8. Nabywca KP HAMONO zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o konieczności zapoznania się z regulaminem KP HAMONO, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://hamono.pl/pl/content/18-regulamin-karty-podarunkowejIV. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania KP HAMONO oraz prawo odstąpienia od zakupu KP HAMONO.1. Wydawca jest odpowiedzialny wobec Nabywcy, jeżeli KP HAMONO nie działa lub działa nieprawidłowo.2. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania KP HAMONO można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: info@hamono.pl. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Wydawcy.3. Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje na zasadach ogólnych szczegółowo określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego prawo odstąpienia od umowy zakupu KP HAMONO bez podawania przyczyny w 30-dniowym terminie.4. Nabywca reklamujący KP HAMONO lub odstępujący od umowy zakupu KP HAMONO powinien podać numer nieużytego (nieaktywowanego) kodu KP HAMONO w celu umożliwienia identyfikacji konkretnej KP HAMONO.5. W przypadku otrzymania informacji od Nabywcy o odstąpieniu od umowy, Wydawca dokonuje dezaktywacji karty.V. Zwroty i reklamacje Towarów zakupionych z użyciem KP HAMONO1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który nabył Towar z wykorzystaniem KP HAMONO, przysługuje na zasadach ogólnych określonych szczegółowo w Regulaminie Sklepu Internetowego prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w 30-dniowym terminie.2. Wszelkie reklamacje dotyczące wad fizycznych i prawnych Towarów przy zakupach z użyciem KP HAMONO będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wydawcy oświadczenia zawierającego żądania Użytkownika. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Użytkownik chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony przez Wydawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.4. W przypadku zwrotu Towarów nabywanych z wykorzystaniem KP HAMONO w 14 (słownie: czternaście)-dniowym terminie lub na skutek reklamacji, Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W pierwszej kolejności zwrot środków dokonywany jest przy użyciu KP HAMONO.VI. Postanowienia końcowe1. KP HAMONO nie podlega wymianie na inne korzyści majątkowe lub niemajątkowe, w tym na gotówkę. Na KP HAMONO nie są naliczane odsetki.2. HAMONO Monika Gradzik. ma prawo odmówić realizacji KP HAMONO , w sytuacji gdy:a) upłynął termin jego 3 miesięcznej ważności,b) KP HAMONO został już wykorzystany,c) wartość Towaru lub Towarów w zamówieniu jest niższa niż nominał KP HAMONO,d) Nabywca wszedł w posiadanie KP HAMONO w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa,e) KP HAMONO nie zostało prawidłowo opłacone i aktywowane.3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie KP HAMONO będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z poźn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta oraz Regulamin Sklepu Internetowego.4. Regulamin KP HAMONO jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://hamono.pl/pl/content/18-regulamin-karty-podarunkowej5. Regulamin KP HAMONO wchodzi w życie 03.06.2018r. i obowiązuje w odniesieniu do KP HAMONO nabywanych od tego dnia.
Hamono gift card purchase
https://hamono.pl/pl/content/18-regulamin-karty-podarunkowej Gift Card
Hamono gift card design and art work

Gift card web page, terms & conditions for Hamono.
Official Gift Card
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out Hamono card balance by visit store counter/ help desk.
Information for Hamono gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
Hamono gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
Hamono gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of Hamono

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated Hamono gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.