Hotel Stronie Gift Card Balance Poland gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, March 28, 2022

Hotel Stronie Overview

Merchant website info and Hotel Stronie card balance check. https://www.hotelstronie.pl/
Hotel Stronie w Stroniu Śląskim
W połowie drogi między kurortem Lądek-Zdrój, a ośrodkiem narciarskim Czarna Góra.

Store Info

Website, contact number and gift card information for Hotel Stronie.
Official Website

Social Media Page

Social media links for Hotel Stronie
Official Facebook
Official Instagram

Gift Card Details

Hotel Stronie gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
Bon podarunkowy | Hotel Stronie
Bony Podarunkowe dostępne są w recepcji hotelu, a opłacić można je gotówką, kartą lub przelewem.Na życzenie Bony Podarunkowe wysyłamy pocztą.W celu zakupu bonu prosimy o kontakt z recepcją hotelu: recepcja@hotelstronie.plBon Podarunkowy wykorzystywany jest jednorazowo oraz w całości (nie ma możliwości korzystania z jednego bonu podczas kilku wizyt w hotelu). Proponujemy Bony Podarunkowe na:- pobyt w Hotelu Stronie ze śniadaniami(realizacja bonu wymaga wcześniejszej rezerwacji pobytu, zgodnie z cennikiem na dany okres, przy rezerwacji pobytu prosimy o informację o chęci wykorzystania bonu)Ceny pobytów zmieniają się na przestrzeni roku.- kręgielnię (realizacja bonu w pubie, przy czym prosimy o wcześniejszą rezerwację toru w recepcji hotelu, z informacją o chęci wykorzystania bonu)- dania z karty restauracji lub pubu (usługa gastronomiczna 8%) (realizacja bonu w restauracji lub w pubie, prosimy o poinformowanie obsługi o chęci wykorzystania bonu przy składaniu zamówienia)REGULAMINRegulamin Sprzedaży i Realizacji Voucherów PodarunkowychStroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia w Stroniu Śląskim§ 1. Postanowienia ogólne1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży Voucherów Podarunkowych przez firmę Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia z siedzibą ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie zarządzającej obiektami: Hotel Stronie, kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy Zalew, Jaskinia Niedźwiedzia, kompleks sportowo-wypoczynkowy basen-hala-noclegi (zwane dalej obiektami). Regulamin określa warunki i terminy prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Voucherów Podarunkowych, formy i sposoby płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego, sposób realizacji Voucherów.2. Zakup Vouchera uprawnia Posiadacza do jego wykorzystania wyłącznie na pokrycie płatności do wysokości wartości Vouchera Podarunkowego – na usługi świadczone w obiektach: noclegowe, gastronomiczne (z wyłączeniem napojów), wejścia (bilety) do Jaskini Niedźwiedziej i Kręgielni.§ 2. Definicje1. Sprzedawca – Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia sp. z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000390349, NIP: 8811486555, Regon: 021568307 we własnym imieniu i na własny rachunek dokonuje sprzedaży Voucherów Podarunkowych.2. Klient – osoba, która na rzecz Posiadacza Vouchera, dokonuje zakupu Vouchera Podarunkowego w zamian za zapłatę Sprzedawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości Vouchera.3. Posiadacz Vouchera – Klient lub osoba, która przedstawia Voucher Podarunkowy w wybranym przez siebie Obiekcie.4. Voucher Podarunkowy (dalej jako „Voucher”) – w formie papierowej z indywidualnym ID w postaci indywidualnego numeru, uprawnia Posiadacza do jego wykorzystania do wysokości wartości Vouchera na pokrycie płatności za usługi wymienione w § 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.§ 3. Zasady i warunki zakupu Vouchera Podarunkowego1. Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty jego wydania. Data wydania Vouchera wpisywana jest przez Sprzedawcę. Voucher bez wpisanej daty ważności, a także po upływie terminu jego ważności jest nieważny. Okres ważności Vouchera nie może być przedłużony.2. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne. Nie jest również możliwa wymiana na środki pieniężne niewykorzystanej wartości Vouchera, gdy wartość Vouchera opiewa na kwotę wyższą niż wartość rezerwowanych usług opłacanych Voucherem.3. Zamówienie Vouchera może odbywać się za pośrednictwem:a) telefonicznie pod numerem telefonu +48 74 81 41 604,b) mailowo: recepcja@hotelstronie.plc) osobiście w siedzibie Sprzedawcy4. Składając zamówienie mailowe:Klient wprowadza prawidłowe dane osobowe, imię, nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz dane firmowe w przypadku zakupu Vouchera dla firmy. Klient składa oświadczenie woli, iż zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 5. Klient potwierdza, iż wie, że zamówienie Vouchera pociąga za sobą obowiązek zapłaty.6. Przesłanie uzupełnionego Formularza przez Klienta do Strońskiego Parku Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o. niezależnie od formy kontaktu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia zakupu Vouchera.§ 4. Warunki płatności i dostawy Vouchera1. Po otrzymaniu przez Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o. złożonego zamówienia przez Klienta, na adres e-mail podany przez Klienta wysłane zostanie potwierdzenie zamówienia Vouchera.2. Płatność realizowana jest przelewem, kartą bądź gotówką.3. Po dokonaniu płatności, środki pieniężne przekazane przez Klienta przechodzą w całości na własność Sprzedawcy. W tym momencie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Vouchera.4. Zamówione Vouchery zostaną wysłane klientowi przesyłką pocztową w ciągu 5 dni roboczych lub wydane do rąk Klienta, jeśli zamówienie zostało dokonane ustnie, w siedzibie Sprzedawcy.5. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Sprzedawcę Klientowi Vouchera z przyczyn leżących po stronie Klienta – Voucher zostanie przechowany w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca powiadomi Klienta o zaistniałych okolicznościach za pośrednictwem Internetu/telefonu na adresy/numery telefonu podane przez Klienta w Formularzu zamówienia.§ 5. Prawa i obowiązki stron1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Vouchera, a następnie do przyjmowania go do realizacji, do jednorazowego wykorzystania środków zgromadzonych na Voucherze w okresie jego ważności.2. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta, że Voucher:a) może być wykorzystany na określoną ilość dni podanych w Voucherze,b) nie podlega wymianie na środki pieniężne,c) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany,d) może być wykorzystany jednorazowoe) Gość (Posiadacz Vouchera) ma prawo do zakupienia dodatkowych usług za dodatkową dopłatą.3. Klient, który dokonał zakupu Vouchera zobowiązany jest poinformować Posiadacza Vouchera o ogólnych warunkach korzystania z niego oraz o konieczności zapoznania się z treścią Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Voucherów, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.hotelstronie.pl4. W przypadku nieudzielenia lub nienależytego udzielenia przez Klienta Posiadaczowi Vouchera informacji, o których mowa powyżej, Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia Posiadacza Vouchera.§ 6. Sposób realizacji Vouchera1. Voucher uprawnia Posiadacza do jego wykorzystania na pokrycie płatności do wysokości wartości Vouchera na usługi wymienione w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.2. Wykorzystanie Vouchera w zakresie usług powinno być poprzedzone wcześniejszą rezerwacją pod numerem tel. +48 74 814 16 04, mailowo (recepcja@hotelstronie.pl) lub osobiście. Zrealizowanie Vouchera (zapłata za usługę) będzie możliwe po wcześniejszym powiadomieniu obsługi, co jest konieczne przed wystawieniem paragonu/faktury.3. Jeżeli wartość zamówionej usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest dopłacić różnicę.4. Jeżeli wartość wybranej usługi przez Posiadacza Vouchera jest niższa niż wartość Vouchera, Sprzedawca nie zwraca niewykorzystanej kwoty.5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w wypadku:a) upływu terminu ważności Vouchera,b) braku technicznej możliwości realizacji Vouchera wynikającej w szczególności z jego uszkodzeniem w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Voucherze.c) braku dostępności w wybranym przez Klienta terminie.6. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Voucher pozostanie niewykorzystany, Klient lub Posiadacz Vouchera ponoszą pełną odpowiedzialność za jej niezrealizowanie w terminie jego ważności. Klient oraz Posiadacz Vouchera przyjmują do wiadomości oraz godzą się, iż po upływie ważności Vouchera, Sprzedawca nie dokonuje zwrotu środków pieniężnych o wartości Vouchera.7. Realizacja Vouchera przez Posiadacza będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Posiadacz wejdzie w posiadanie Vouchera w sposób nieuprawniony.§ 7. Reklamacje1. Wszelkie reklamacje związane z Voucherem, z wyłączeniem reklamacji usług zrealizowanych za Voucher, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Posiadacza Vouchera. Reklamacje należy zgłaszać na adres: Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o. ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie.§ 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy1. Sprzedawca zaświadcza, że usługi wykonuje legalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiada wszelkie dokumenty wymagane przez organy administracji do świadczenia usług zawartych w umowie.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.3. Niezależnie od odpowiedzialności Strońskiego Parku Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o., która jest nieograniczona, całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta lub Posiadacza Vouchera nie przekroczy, niezależnie od okoliczności, wartości 100% ceny Vouchera.§ 9. Prawo odstąpienia od umowy1. W przypadku klientów będących konsumentami, tj. dokonujących zakupu Vouchera w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, którzy od momentu otrzymania w ciągu 14 dni nie wykorzystali Vouchera, mają prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie na adres firmy lub na adres e-mail, pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności oraz zwrotu Vouchera Sprzedającemu.2. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia. W przypadku wydania decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. W przypadku skutecznego i zgodnego z przepisami prawa odstąpienia od Umowy Voucher zostanie anulowany.3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonał płatności.§ 10.1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w związku z Umową o sprzedaż Vouchera jest Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o. ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie zgodnie z 2. Dane osobowe przekazywane3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji Vouchera.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę są dostępne w miejscu siedziby Sprzedawcy.5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.§ 11. Postanowienia końcowe1. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą.2. Za utratę Vouchera po ich dostarczeniu przez Sprzedawcę, odpowiedzialny jest odpowiednio Klient lub Posiadacz Vouchera. W przypadku utraty Vouchera, Klientowi lub Posiadaczowi przysługuje prawo do realizacji usługi pod warunkiem okazania dowodu zakupu Vouchera.3. Regulamin Sprzedaży i Realizacji Voucherów stanowi integralną część każdego zamówienia za zakup Vouchera przez Klienta.4. Klient składając zamówienie na zakup Vouchera oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Voucherów.5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Hotel Stronie gift card purchase
https://www.hotelstronie.pl/hotel/bon-podarunkowy Gift Card
Hotel Stronie gift card design and art work

Gift card web page, terms & conditions for Hotel Stronie.
Official Gift Card
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out Hotel Stronie card balance by visit store counter/ help desk.
Information for Hotel Stronie gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
Hotel Stronie gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
Hotel Stronie gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of Hotel Stronie

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated Hotel Stronie gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.